GA1 & GA2

Samfälligheten består av två gemensamhetsanläggningar:

Gemensamhetsanläggning 1 (huvudföreningen)

Omfattar alla hus och används för drift och underhåll av området förutom garagelängorna. Inkluderar även infartsvägarna och dess trottoarer.

Utdrag ur stadgarna:

"Anläggningsamfällighet (gemensamhetsanläggning I) avseende kvartersgator, gångvägar, grönytor, planteringar, lekplatser, föreningsförråd, spolplats, ytterbelysning, vattenledningar, spillvattenledningar, dagvattenledningar, dräneringsledningar."

Gemensamhetsanläggning 2 (garageföreningen)

Omfattar hus 31 t.o.m. 77 och används för drift och underhåll av garagelängorna. Omfattar även parkeringsplatserna/planen utanför garagen.

Utdrag ur stadgarna:

"Anläggningsamfällighet (gemensamhetsanläggning II) avseende garage, garageplaner, med tillhörande parkeringsplatser."