Valberedning

Valberedningen utgörs av kvartersombuden  och ansvarar för att föreslå ordförande, ledamöter och revisorer inför nästkommande ordinarie årsstämma

Arbetsgång valberedning 

Se bifogad guide för valberedningens arbete.

Styrelse:

För att få en bra fungerande styrelse behövs 5-6 st ordinarie ledamöter. Stadgarna stipulerar minst 3 och högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter. Ordförande ska utses vid stämman. Resterande poster utses inom styrelsen. 

Revisorer

Stadgarna stipulerar 2 revisorer och 1 revisorsuppleant